ag九游网

ag九游网

 尚恐旧痰已化,而新痰又生,故加入半夏以消之,助苓、术之醒脾,尤能奏健土之功也。 一剂大泻虫尽出矣,不必二剂。

更服十剂,血枯者不枯,诸症可此方补肝木而兼补肾水,水旺而木得其养,木平而火息其机,不必治痨而痨自退。胆之系通于目,故胆病而目亦病矣。

 虽其性亦迅烈不平,然胜于吐法实多也。夫肺金克肝木者也,使肝木本旺,肺何能克之。

亦窃肾之余津私自潜移者也。此物性寒而又善发汗,且能直入睾丸以散邪,故用以助茯苓、沙参既利其湿,又泻其热,所以建功特神。

夫脾主四肢,四肢倦怠,多欲睡眠,以脾气之不能运动也。方用瓜蒂散加味治之。

此方少用石膏、青蒿以止胃火,多用玄参、熟地以填肾水,重用麦门冬以益肺气,未尝闭胃之关门也。何心头偏能出汗耶。

Leave a Reply